MENU GŁÓWNE

RADA RODZICÓW OBIADY RODO SEKRETARIAT INFORMUJE STYPENDIA PODRĘCZNIKI 2018/2019 REKRUTACJA

RODO

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZICÓW/
OPIEKUNÓW PRAWNYCH

plik do pobrania: RODO_klauzula_informacyjna.docx

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

1.     Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka, przetwarzanych w celu wykonania zadań odnoszących się do dokumentowania czynności wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz statutowych zadań szkoły / przedszkola, jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Starogardzie Gdańskim ul. Zblewska 18.

2.     Dane osobowe, o których mowa wyżej, przetwarzane są przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Starogardzie Gdańskim ul. Zblewska 18 na podstawie następujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g, j RODO):

·        ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

·        ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

·        aktów wykonawczych do wyżej wskazanych ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

3.     W wymagających tego przypadkach Administrator Danych ubiegał będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych dziecka w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.     Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należeć będzie:

·        promowanie działalności szkoły / przedszkola, w tym organizowanych przez placówkę imprez
i uroczystości,

·        realizacja działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu,

·        dochodzenie roszczeń.

5.     Podanie przeze mnie Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim ul. Zblewska 18 danych dotyczących mnie i mojego dziecka jest prawnie określonym warunkiem koniecznym do objęcia dziecka programem zajęć szkolnych i wychowawczych.

6.     Dane osobowe dotyczące mnie i mojego dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ich Administratora, w tym profilowaniu.

7.     Przysługują mi prawa:

·        dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

·        sprostowania (poprawiania) danych,

·        usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

·        do ograniczenia przetwarzania danych,

·        do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

·        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),

·        wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Administrator Danych przechowywał będzie moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka przez okres wynikający z przepisów wskazanych w pkt. 2.

9.     Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.  Dane osobowe dotyczące mnie i mojego dziecka mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom związanym z Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 w Starogardzie Gdańskim (umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy informatyczne, kancelarie radców prawnych, agencje ochrony osób i mienia, psycholog, terapeuta rodzinny, praktykanci, stażyści, zleceniobiorcy. Szczegółowy wykaz tych podmiotów dostępny jest u wyznaczonego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim Inspektora Ochrony Danych.

11.  Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: 537 005 680, pocztą tradycyjną na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Starogardzie Gdańskim ul. Zblewska 18, 83-200 Starogard Gd.

12.   pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod.jednostki@um.starogard.pl

 

WIADOMOŚCI

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starogardzie Gdańskim
    ul. Zblewska 18
    83-200 Starogard Gdański

    adres www: https://psp1starogardgd.edupage.org/

  • (+48) 58 562-96-09

Galeria zdjęć