MENU GŁÓWNE

RADA RODZICÓW OBIADY RODO SEKRETARIAT INFORMUJE STYPENDIA PODRĘCZNIKI 2018/2019 REKRUTACJA

Rekrutacja rok szkolny 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 51/01/2018
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

Zarzadzenie_180151.pdf

.......................................................................................................................................................................................................................................

WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY I

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2018/2019 do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim  

Lp.

Nazwisko i imię

Informacja o przyjęciu/ nieprzyjęciu

1.

 

przyjęta

2.

 

przyjęta

3.

 

przyjęty

4.

 

przyjęty

5.

 

przyjęta 

 

Najniższa liczba punktów z jaką kandydat/kandydatka został/została przyjęty/przyjęta do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim wynosi  0.

Dzień podania listy do publicznej wiadomości: 07.05.2018 r.

                    Danuta Szwichtenberg

Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1

IM. H. SIENKIEWICZA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Starogardzie Gd. informuje, że od 1 marca do 30 marca 2018r. trwają zapisy dzieci do klas pierwszych zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Zapisy dotyczą dzieci:

- urodzonych w 2011 r. (7-latków),

Zapisując dziecko, należy wypełnić zgłoszenie wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania  zgloszenie_do_kl._I_2018-19.doc, które można pobrać w sekretariacie szkoły, w przedszkolu lub na stronie internetowej szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem PSP 1 wypełniają następujące dokumenty:

- wniosek i oświadczenia: o rodzeństwie kandydata uczęszczającym do PSP 1, o miejscu pracy rodziców w obwodzie szkoły ⇒ wniosek_o_przyjecie_do_kl._I_2018-19.doc

Kandydaci mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli nasza szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Wniosek wraz z załącznikami (oświadczeniami) należy pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej. 

- zasady rekrutacji ⇒ Zasady_rekrutacji_2018-19.doc

Sekretariat szkoły czynny w każdy dzień roboczy w godz. 8.00 – 15.00.

Regulamin rekrutacji dzieci
do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza
w Starogardzie Gdańskim na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

 1. Art.30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 r, poz. 1875)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)
 3. Statut PSP 1 w Starogardzie Gdańskim.

I.     Zasady rekrutacji do klasy pierwszej.

 1. Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci (na druku wg wzoru – załącznik nr 1)
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka (na druku wg wzoru – załącznik nr 2).
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci spoza obwodu będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 L.p.

Kryteria

Ilość

punktów

1.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w Publicznej Ławie szkolnej Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim.

3

2.

Miejsce pracy, co najmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów), znajduje się  w obwodzie szkoły.

1

 1. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci  od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc.   

6.     Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie (na druku wg wzoru – załącznik nr 3) razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły

II.    Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 dla dzieci spoza obwodu.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2018 r. – 30.03.2018 r.

14.05.2018r.- 18.05.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2018 r. – 13.04.2018 r.

14.05.2018r. - 21.05.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20.04.2018r.

godz. 13:00

04.06.2018 r.

godz. 12:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23.04.2018 r.- 04.05.2018 r.

05.06.2018 r.- 11.06.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

07.05.2018 r. godz. 13:00

13.06.2018 r. godz. 13:00

 

III.   Zadania komisji rekrutacyjnej.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o odrębne zarządzenie dyrektora szkoły.
 2. Do zadań komisji należy:

a) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c) sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,

d) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

 1. Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.
 2. Listy, o których mowa w punkcie 2a i 2b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
 3. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.
 4. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

IV.    Procedury odwoławcze.

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.  Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

V.   Rekrutacja uzupełniająca.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

VI.  Przepisy końcowe.

 1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły.
 4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez  opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

.............................................................................................................................................................................................................................

REKRUTACJA DO KLASY IV - SPORTOWEJ

TRWA DO 30 kwietnia 2018r.

 PROCEDURA REKRUTACJI + PODANIE ⇒ nabor_uczniow_klasy_sportowe_PSP1.doc

yes ZAPRASZAMY  smiley

 

 

WIADOMOŚCI

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starogardzie Gdańskim
  ul. Zblewska 18
  83-200 Starogard Gdański

  adres www: https://psp1starogardgd.edupage.org/

 • (+48) 58 562-96-09

Galeria zdjęć