MENU GŁÓWNE

RADA RODZICÓW OBIADY ŚWIETLICOWE AKTUALNOŚCI RODO SEKRETARIAT INFORMUJE STYPENDIA REKRUTACJA PODRĘCZNIKI REKRUTACJA KLAS VIII PROCEDURY COVID-19 xvz Procedura-organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych-COVID-19

 

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2020/2021

UWAGA ZMIANA ZARZĄDZENIA!

RODZICE PRZYJĘTYCH UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ ZOSTALI POWIADOMIENI TELEFONICZNIE.

 ⇒Nowe_Zarzadzenie_Prezydenta_Miasta.pdf

NOWE ZARZĄDZENIE NR 153/03/2020 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 24 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 5061) ) w związku z art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 11482) ) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) wraz ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związkuz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 58/01/2020 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów w tym postępowaniu do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2020/2021:

1) od 04.05.2020r. do 15.05.2020r.- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 04.05.2020r. do 22.05.2020r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) 27.05.2020r. o godz. 13:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 27.05.2020r. od godz. 13:00 do 05.06.2020r. do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 08.06.2020r. o godz. 13:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się następujące terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów w tym postępowaniu do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2020/2021:

1) od 15.06.2020r. do 17.06.2020r.- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 15.06.2020r. do 18.06.2020r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309,1571, 1696 i 1815. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1078, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.

3) 19.06.2020 r. o godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 19.06.2020 r. od godz. 12:00 do 24.06.2020 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 25.06.2020 r. o godz. 13:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych oraz dyrektorom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański wraz z treścią uchwały, o której mowa w § 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

 

STARSZE ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA NR 58/01/2020

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański oraz

uchwałę nr XXXIX/383/9/2017

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

Starsze ⇒ Zarzadzenie_Prezydenta.pdf

⇒ uchwala_kryteria_szkola_podstawowa.pdf

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1

IM. H. SIENKIEWICZA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Starogardzie Gd. informuje, że od 1 marca do 31 marca 2020r. trwają zapisy dzieci do klas pierwszych zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Zapisy dotyczą dzieci urodzonych w 2013 r. (7-latków).

Informacja o obwodzie (ulice) ⇒ nowe_Obwody_PSP_1.pdf

Zapisując dziecko z obwodu szkoły, należy wypełnić zgłoszenie Zgloszenie_do_kl_I_2020_21.docx, które można pobrać w sekretariacie szkoły, w przedszkolu lub na stronie internetowej szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem PSP 1 wypełniają następujące dokumenty: wniosek i oświadczenia: o rodzeństwie kandydata uczęszczającym do PSP 1, o miejscu pracy rodziców w obwodzie szkoły ⇒ Wniosek_o_przyjecie_do_kl_I_2020_21.docx

Kandydaci mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli nasza szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Wniosek wraz z załącznikami (oświadczeniami) należy pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej. 

Po zakwalifikowaniu kandydatów rodzice wypełniają „Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia”  w postaci pisemnego oświadczenia – Oswiadczenie.doc

Sekretariat szkoły czynny w każdy dzień roboczy w godz. 8.00 – 15.30.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW I RODZICÓW  ⇒ KLAUZULA_INFORMACYJNA_DLA_KANDYDATOW_I_RODZICOW.doc

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU MONITORINGU ⇒ Klauzula_informacyjna_dla_osob_znajdujacych_sie_w_zasiegu_monitoringu.doc

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza

w Starogardzie Gdańskim na rok szkolny 2020/2021

⇒ Rekrutacja.doc

Podstawa prawna:

 1. Art.30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 r, poz. 1875).
 2. Art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996)
 3. Statut PSP 1 w Starogardzie Gdańskim.
 4. Zarządzenie Nr 58/01/2020 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

I.     Zasady rekrutacji do klasy pierwszej.

 1. Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci (na druku wg wzoru – załącznik nr 1)
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka (na druku wg wzoru - Załącznik nr 2).
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 L.p.

Kryteria

Ilość

punktów

1.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w Publicznej Ławie szkolnej Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim.

3

2.

Miejsce pracy, co najmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów), znajduje się w obwodzie szkoły.

1

 

 1. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci  od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc.   

6.   Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie (na druku wg wzoru – załącznik nr 3) razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

II.    Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020 dla dzieci spoza obwodu.

LP.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

04.05.2020r. do 15.05.2020r.

15.06.2020r. do 17.06.2020r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

04.05.2020r. do 22.05.2020r.

15.06.2020r. do 18.06.2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.05.2020r. o godz. 13:00

19.06.2020 r. o godz. 12:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

27.05.2020r. od godz. 13:00 do 05.06.2020r. do godz. 15:00

19.06.2020 r. od godz. 12:00 do 24.06.2020 r. do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

08.06.2020r. o godz. 13:00

25.06.2020 r. o godz. 13:00

 

III.   Zadania komisji rekrutacyjnej.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o odrębne zarządzenie dyrektora szkoły.
 2. Do zadań komisji należy:

a) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c) sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,

d) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

 1. Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.
 2. Listy, o których mowa w punkcie 2a i 2b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
 3. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.
 4. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

IV.    Procedury odwoławcze.

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

V.   Rekrutacja uzupełniająca.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

VI.  Przepisy końcowe.

 1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły.
 4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na  tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

 

..............................................................................................................................................................

REKRUTACJA DO KLASY IV - SPORTOWEJ

TRWA DO 30 kwietnia 2020r.

 PROCEDURA REKRUTACJI + PODANIE ⇒ nabór 

yes ZAPRASZAMY  smiley

 

WIADOMOŚCI

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starogardzie Gdańskim
  ul. Zblewska 18
  83-200 Starogard Gdański

  adres www: https://psp1starogardgd.edupage.org/

 • (+48) 58 562-96-09

Galeria zdjęć